Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 108 | THÁNG 3/2015

Lợi thế cạnh tranh ở một số ngành trọng điểm tại Việt Nam

Trần Trung Kiên

Tóm tắt:

Nghiên cứu này xem xét sự tác động của hội nhập kinh tế (HNKT) khu vực ASEAN+3 đến sự đồng dao động giá chứng khoán trên thị trường tài chính của các nước thành viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỷ giá hối đoái thực song phương biến động càng mạnh, càng làm giảm sự tương quan tỷ suất sinh lời (TSSL) chứng khoán song phương; trong khi đó, một sự gia tăng trong kim ngạch giao dịch thương mại song phương, sự khác biệt nhiều hơn trong cấu trúc hàng hóa xuất khẩu của hai quốc gia và mức độ chênh lệch lớn hơn trong tăng trưởng sản lượng giữa hai nền kinh tế đều tác động làm tăng mối tương quan của TSSL chứng khoán giữa hai thị trường. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tác động từ HNKT của Việt Nam và các nước thành viên ASEAN+3, nhóm tác giả không tìm thấy bằng chứng cho mối tương quan TSSL chứng khoán với bất kỳ sự thay đổi nào trong mức độ biến động tỷ giá hối đoái thực song phương cũng như mức độ chênh lệch trong cú sốc sản lượng của hai quốc gia; trong khi đó, kim ngạch giao dịch thương mại song phương, sự khác biệt trong cấu trúc hàng hóa xuất khẩu của hai quốc gia và sự kiện Việt Nam