Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 109 | THÁNG 4/2015

Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN30

Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Tóm tắt:

Mối quan hệ giữa quy mô khu vực kinh tế ngầm (KTN) và tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia châu Á có mức thu nhập bình quân đầu người thấp và trung bình (từ 1.046$/người/năm đến 12.745$/người/năm), bao gồm Việt Nam sẽ được xác định và lượng hóa trong nghiên cứu này. Để đạt được điều này, quy mô khu vực KTN của các quốc gia này trong giai đoạn 1990-2013 sử dụng phương pháp cầu tiền (Money Demand Approach) và phương pháp Mô-men tổng quát (General Method of Moments - GMM). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, quy mô KTN của các quốc gia với mức thu nhập đầu người thấp và trung bình gia tăng đáng kể trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, kết quả đạt được từ nghiên cứu này thể hiện rằng có tồn tại mối quan hệ đồng biến một chiều từ tỷ lệ thất nghiệp đến quy mô KTN. Tuy nhiên, trên phương diện thống kê, tác động này xảy ra ở mức yếu. Nghiên cứu này không tìm ra được bằng chứng để kết luận rằng gia tăng quy mô khu vực KTN sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao.