Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 109 | THÁNG 4/2015

Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ngô Vi Trọng, Lê Thị Minh Nguyên

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu lợi thế cạnh tranh (LTCT) ở một số ngành công nghiệp xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam. Sử dụng phương pháp phân tích định tính dựa trên mô hình LTCT của Porter. Kết quả nghiên cứu cho thấy, LTCT hiện nay của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về điều kiện yếu tố sản xuất, điều kiện nhu cầu, ngành công nghiệp phụ trợ, chiến lược công ty và cạnh tranh nội địa. Qua đó, bài viết gợi ý các đề xuất nhằm nâng cao LTCT quốc gia, cân đối cán cân thương mại trong quá trình hội nhập.