Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 109 | THÁNG 4/2015

Tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: Nhìn từ đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ

Phạm Hồng Mạnh

Tóm tắt:

Hành vi tuân thủ thuế (TTT) thu nhập cá nhân là một phức hợp chịu tác động của nhiều nhân tố với mức độ khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu