Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 109 | THÁNG 4/2015

Kiểm toán liên tục - Giải pháp khắc phục những hạn chế đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của các ngân hàng

Đặng Đình Tân

Tóm tắt:

này nhằm tìm ra những nhân tố và mức tác động của chúng đến hành vi TTT thu nhập cá nhân. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích đường dẫn (Path Analysis) từ mẫu khảo sát thực nghiệm 200 quan sát tại TP.HCM năm 2013. Kết quả nghiên cứu phát hiện 5 nhóm nhân tố tác động đến TTT là: nhận thức và tâm lý, hệ thống chính sách thuế, môi trường kinh tế, đặc thù nghề nghiệp và nơi làm việc. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường xã hội đến TTT không có