Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 115 | THÁNG 10/2015

Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR) tại Việt Nam

Võ Hồng Đức, Huỳnh Long Phi

Tóm tắt:

Bên cạnh tính chính xác và độ tin cậy thì tính kịp thời được xem là một nhân tố quyết định đến tính hữu ích của báo cáo tài chính (BCTC). Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xem xét các yếu tố tác động đến tính kịp thời của BCTC các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy với kích thước mẫu là 184 quan sát, được thu thập từ BCTC của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014. Kết quả cho thấy yếu tố quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, sự thay đổi lợi nhuận và tỷ lệ nợ xấu có ảnh hưởng đến thời hạn công bố BCTC của các NHTM. Các công ty kiểm toán thuộc Big 4 cũng như loại ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần sẽ góp phần làm giảm số ngày công bố BCTC.