Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 115 | THÁNG 10/2015

Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Bùi Tuấn Anh, Lê Khương Ninh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm kiếm bằng chứng về mối quan hệ giữa độ mở tài chính (ĐMTC) và độ mở thương mại (ĐMTM) lên tăng trưởng GDP bình quân đầu người ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác trong giai đoạn 2000-2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng chứng đáng tin cậy về mối quan hệ tuyến tính cùng chiều giữa ĐMTC và ĐMTM đối với tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong mẫu nghiên cứu, nghĩa là hội nhập mang đến nhiều lợi ích hơn cho nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực ASEAN, trong đó ĐMTC tác động mạnh lên tăng trưởng so với ĐMTM. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy bằng chứng ảnh hưởng cùng chiều của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế, trong khi đó yếu tố đại diện chiều sâu tài chính lại thể hiện mối quan hệ nghịch biến với tăng trưởng kinh tế.