Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 115 | THÁNG 10/2015

Tác động của độ mở tài chính và độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế

Quách Doanh Nghiệp

Tóm tắt:

Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành công nghiệp - xây dựng (CN-XD) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sử dụng số liệu sơ cấp từ 200 DNNVV và mô hình logistic, kết quả nghiên cứu cho thấy có ba yếu tố có ý nghĩa về mặt thống kê đó là số năm hoạt động của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng doanh thu có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các DNNVV ngành CN-XD, giúp các doanh nghiệp đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.