Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 116 | THÁNG 11/2015

Kiểm định tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế

Lê Phan Thị Diệu Thảo, Thái Hán Vinh

Tóm tắt:

Bài viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành giá đất tại TP.HCM bằng phương pháp hồi quy OLS cho mẫu nghiên cứu gồm 269 khách hàng mua đất ở đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng kinh tế, xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng và pháp lý là các yếu tố cơ bản hình thành nên giá đất tại TP.HCM. Điều kiện kinh tế càng thuận lợi thì giá đất sẽ tăng. Môi trường đảm bảo tốt thì giá đất cũng hình thành tương quan thuận với môi trường. Khu đất có pháp lý vững chắc hơn, nằm ở khu vực thuận lợi hơn, có cơ sở hạ tầng tốt hơn sẽ làm cho giá đất tăng lên.