Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 116 | THÁNG 11/2015

Quá trình hài hòa các quy định về công bố thông tin trên báo cáo tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam với IFRS7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt:

Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ động giữa tính bất định (TBĐ) trong dòng tiền và quyết định đầu tư của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013. Sử dụng phương pháp GMM cho dữ liệu bảng của 170 công ty phi tài chính niêm yết, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của TBĐ trong dòng tiền ở năm trước đến quyết định đầu tư ở hiện tại nhiều hơn TBĐ trong dòng tiền ở kỳ hiện tại. Nghiên cứu còn tìm thấy bằng chứng rằng các công ty hạn chế tài chính khi đối mặt với TBĐ trong dòng tiền cao sẽ giảm đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh: (i) Đồng thời đối mặt với TBĐ trong dòng tiền cao và tình trạng tăng trưởng dòng tiền âm; (ii) Nắm giữ ít tiền mặt, đồng thời đối mặt với TBĐ trong dòng tiền cao và tăng trưởng dòng tiền âm. Tuy nhiên, các kết quả này lại không được tìm thấy ở các công ty không hạn chế tài chính. Như vậy, kết quả nghiên cứu nhất quán với quan điểm của lý thuyết linh hoạt tài chính.