Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 116 | THÁNG 11/2015

Tính kịp thời của báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Kim Nam, Lê Thụy Diễm Trang

Tóm tắt:

Thông tin thích hợp trên báo cáo tài chính (BCTC) được xem là thành phần quan trọng trong dự đoán tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Nhiều quốc gia yêu cầu các ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt hơn những yêu cầu về thông tin trên BCTC để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và sự ổn định của thị trường. Bài viết này tìm hiểu mức độ hài hòa của các quy định về công bố thông tin trên BCTC ngân hàng hiện nay so với Chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính số 7 (International financial reporting standard- IFRS7) cũng như đánh giá quá trình hài hòa này. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung nhằm đo lường mức độ hài hòa các quy định của Việt Nam so với IFRS 7 tại hai thời điểm trước và sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 210/2009/TT-BTC. Ngoài ra, kiểm định chi bình phương cho kết quả về ý nghĩa của sự thay đổi về mức hài hòa, qua đó có những gợi ý về chính sách cần thiết, đáp ứng yêu cầu của quá trình hình thành hội tụ kế toán Việt Nam với quốc tế.