Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 116 | THÁNG 11/2015

Mối quan hệ động giữa tính bất định trong dòng tiền và quyết định đầu tư

Nguyễn Thị Uyên Uyên, Từ Thị Kim Thoa, Hồ Thu Hoài

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy trên cơ sở dữ liệu bảng để ước lượng tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế của 7 nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Lào và Cambodia. Kết quả cho thấy, giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ phi tuyến, tức đồ thị mô hình có hình chữ U ngược. Kết quả này phù hợp với lý thuyết đường cong Laffer là nợ vay có tác động tích cực cho nền kinh tế nhưng khi vượt qua một ngưỡng nợ nhất định thì sự tăng lên của nợ công sẽ gây ra tác động tiêu cực. Nghiên cứu tìm ra điểm ngưỡng nợ công trung bình của mẫu là 63,76%. Kết quả nghiên cứu gợi mở những vấn đề chính sách quan trọng trong quản lý nợ công của Việt Nam.