Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 154&155 | THÁNG 01&02/2019

Kinh tế vĩ mô và chỉ số giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Ngọc Toản, Đoàn Thị Thu Trang

Tóm tắt:

Nghiên cứu kiểm định tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô (KTVM) đến chỉ số giá nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR), kết quả cho thấy, chỉ số giá nhà ở bị tác động cùng chiều bởi tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, cung tiền (M2) có tác động ngược chiều đến chỉ số giá nhà ở. Ngoài ra, các yếu tố KTVM như chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất cho vay có xu hướng tác động đến chỉ số giá nhà ở thay đổi theo thời gian. Chỉ số giá nhà ở còn bị tác động bởi các cú sốc của chính yếu tố này trong quá khứ. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên về sự tác động của KTVM đến chỉ số giá nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và là cơ sở giúp các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện hơn về sự tác động của KTVM đến chỉ số giá nhà ở.


Macroeconomics and House Price Index – A Case of Ho Chi Minh City

Abstract:

The paper examines the impact of macroeconomic factors on the house price in-dex in Ho Chi Minh City. With the use of the Vector Auto Regression (VAR) model, research shows that the house price index is affected in the same direction by economic growth. Meanwhile, money supply (M2) has a negative impact on the house price index. In addition, macroeconomic factors such as consumer price index and lending interest rate tend to af-fect the house price index changes over time, this is a new finding compared to previous studies. The house price index is also affected by its own shocks in the past. The research results are the first experimental evidence of the impact of macroeconomic factors on house price index in Ho Chi Minh City and is a basis for managers and policy makers to have a more comprehensive view about the impact of macroeconomic factors on the house price index.