Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 136 | THÁNG 7/2017

Mối quan hệ giữa năm thành tố tính cách và thành quả công việc: nghiên cứu trường hợp nhân viên ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Thụy

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của năm thành tố tính cách đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, đối với nhân viên ngân hàng (NVNH) trong bộ phận kinh doanh thì tính hướng ngoại và tính tận tâm có tác động mạnh đến thành quả công việc (TQCV). Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng, các nhà quản trị ngân hàng cần xem xét các đặc điểm phẩm chất cá nhân của ứng cử viên khi tuyển dụng nhằm bố trí nhân sự phù hợp với tính cách, năng lực cá nhân và yêu cầu của công việc.


The relationship between of big-five dimensions of personality and job performance: case study of bank employees in Ho Chi Minh City

Abstract:

This study aims at exploring and analyzing the impact of Big-five personality traits (Big-five) on the performance of bank employees in Ho Chi Minh City. The results show that extraversion and conscientiousness of bank employees have a strong influence on job performance. This result implies that when recruiting candidates, the manager need to consider the qualitative characteristics of candidates such as the personality, competence and job requirements in order to allocate suitable personnel.