Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 136 | THÁNG 7/2017

Sở hữu tập trung và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Lê Văn Hải, Võ Văn Hảo, Võ Thiên Trang

Tóm tắt:

Dựa vào dữ liệu thu thập được từ 308 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2014, nghiên cứu được tiến hành nhằm làm rõ mối quan hệ giữa mức độ tập trung sở hữu và hiệu quả tài chính (HQTC) của doanh nghiệp, đồng thời đi sâu vào phân tích tác động của các yếu tố của cấu trúc sở hữu như thành phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu, chủ thể tham gia sở hữu,… đến HQTC của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy, hình thức sở hữu là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể, những doanh nghiệp có phần vốn góp nhà nước chi phối thì HQTC doanh nghiệp tốt hơn.


Ownership concentration and financial return of non-financial firms in Ho Chi Minh Stock Exchange

Abstract:

Based on the data collected from 308 non-financial firms listed on Ho Chi Minh Stock Exchange from 2010 to 2014, this study aims to examine the relationship between ownership concentration and financial return, and analyze the characters of ownership structure (include ownership types, ownership ratio, shareholders…) which impact on firms’ financial return in Vietnam. The statistics indicate that the ownership type is one of the factors impact on firms’ return and performance in Vietnam. In particular, firms with majority of state shares achieve higher effective financial return.