Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 136 | THÁNG 7/2017

Mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Huỳnh Quang Linh

Tóm tắt:

Quản trị doanh nghiệp (QTDN) đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành bại của doanh nghiệp. Một cơ cấu QTDN hợp lý sẽ nâng cao năng lực quản lý và vì vậy sẽ mang lại thành quả cao cho doanh nghiệp. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của QTDN đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập từ 400 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và phương pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng, kết quả cho thấy HQKD của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính kiêm nhiệm của giám đốc và thành phần ban giám đốc với các mức ý nghĩa 1% và 5%. Kết quả này giúp các nhà QTDN có cách nhìn tổng quát hơn về mối quan hệ giữa QTDN và HQKD của doanh nghiệp.


Impact of corporate governance on business performance: the case of enterprises in Ho Chi Minh City

Abstract:

Corporate governance plays an important role to the success or failure of enterprises. A good corporate governance enhances enterprises’ management capability and leads to high performance. This research focusses on the causal relationship between corporate governance and business performance. The data gathered from 400 joint venture enterprises in Ho Chi Minh City, under regression analysis, this study evidences that, business performance is partially dependent on Board of Directors’ multirole and the directorial proportion at the 1% and 5% statistical significance levels. The findings help enterprises’ managers gain an overall picture of the causal relationship between corporate governance and business performance.