Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 136 | THÁNG 7/2017

Rủi ro trong cho vay doanh nghiệp: nghiên cứu tại các chi nhánh Vietcombank ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời kỳ khủng hoảng

Lê Khương Ninh, Trần Thị Lan, Nguyễn Thúy An

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bằng việc sử dụng phương pháp ước lượng Binary Logistic dựa trên dữ liệu sơ cấp thu thập từ 165 doanh nghiệp là khách hàng của các chi nhánh, nghiên cứu đi đến kết quả, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay doanh nghiệp là kinh nghiệm quản lý, ROE, đòn bẩy tài chính, vòng quay tài sản và ngành nghề kinh doanh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho Vietcombank nói riêng và các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung.


Risk in lending to firms: evidence from Vietcombank’s branches in the Mekong Delta in a crisis period

Abstract:

The paper investigates the determinants of risk in lending to firms at Vietcombank’s branches in the Mekong Delta. The estimates using Binary Logistic method based on a primary data set of 165 firms reveal those factors that affect the concerned risk in lending to firms, including managerial experience, ROE, leverage, total asset turnover and field of specialization. Based on the findings, this paper proposes solutions to mitigating risk for Vietcombank and other banks as well.