Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 136 | THÁNG 7/2017

Tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu ngân hàng Việt Nam: ảnh hưởng của biến động kinh tế vĩ mô và hàm ý chính sách

Nguyễn Thanh Hà

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô - lạm phát, cung tiền (M2), tỷ giá VND/USD, lãi suất cho vay, tỷ suất sinh lợi (TSSL) thị trường chứng khoán (TTCK) đến TSSL của các cổ phiếu ngân hàng đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Thông qua ước lượng bằng các mô hình hồi quy bình phương tối thiểu gộp (Pooled Regression), tác động ngẫu nhiên (REM), tác động cố định (FEM), động lực tổng quát dạng sai phân (DGMM), gộp trung bình nhóm (PMG) cho dữ liệu bảng, tác giả kết luận lạm phát, cung tiền và TSSL VN-Index có tác động đến TSSL của cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra, tồn tại mối quan hệ đồng liên kết dài hạn giữa các biến vĩ mô và TSSL cổ phiếu ngân hàng. Kết quả nghiên cứu hàm ý, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần cẩn trọng, công bố công khai thông tin và đảm bảo môi trường vĩ mô ổn định để tránh những tác động tiêu cực của các yếu tố trên đến thị trường cổ phiếu ngân hàng; còn các nhà đầu tư cần theo dõi tin tức về các diễn biến kinh tế vĩ mô để có quyết định đúng đắn.


Banking stock return in Vietnam: the effects of macroeconomic fluctuations and recommended policies

Abstract:

This article examines the effects of macroeconomic factors: inflation rate, money supply M2, exchange rate VND/USD, lending interest rate stock returns of the listed banks on Ho Chi Minh Stock Exchange. Using Pooled Regression, FEM, REM, DGMM, PMG for panel data, the author finds that inflation rate, money supply M2 and VN-Index return have significant effects on banking stock returns. Besides, there is a long run interaction between macroeconomic variables and banking stock returns. This finding tends to suggest that the policy makers need to be careful when issuing monetary policies, need to announce public information and ensure stable macro-environment to protect banking stock returns from bad effects. The investors need to update macro information to make suitable investment decisions.