Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 150 | THÁNG 9/2018

Năng lực cạnh tranh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – phân tích dưới góc nhìn Lý thuyết Năng lực cạnh tranh và Lý thuyết Cực kinh tế vùng

Nguyễn Quốc Toàn

Tóm tắt:

Dựa trên Lý thuyết về Năng lực cạnh tranh (NLCT) của Porter (2008) và Lý thuyết Cực kinh tế của Perroux (1950) trong bối cảnh vùng và bằng phương thống kê mô tả, bài viết phân tích NLCT Vùng Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Vùng có tiềm năng lớn về các yếu tố sẵn có như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và quy mô kinh tế địa phương nhưng cũng gặp phải nhiều bất lợi; (ii) những yếu tố năng lực cấp địa phương như cơ sở hạ tầng – xã hội, chính sách kinh tế, tác động lan tỏa của các cực phát triển vùng đã có những cải thiện nhưng vẫn thiếu đồng bộ, phân tán và cạnh tranh loại trừ nhau giữa những địa phương; (iii) các yếu tố năng lực ở cấp doanh nghiệp như phát triển cụm ngành và độ tinh thông của doanh nghiệp còn thiếu và yếu. Qua kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT Vùng DHNTB.


An Analysis of Competitiveness of the South-Central Coast Region in Vietnam Basing on the Competitiveness Theory and the Growth Poles Theory

Abstract:

Based on the competitiveness theory of M.E.Porter (2008) and the growth poles theory of F.Perroux (1950) in a regional context, using descriptive statistics, this paper analyzes competitiveness in South Central Coast. The results show that: (i) the region has great potential that come from original factors such as geographic location, natural conditions and local economic scale but also many disadvantages; (ii) local capacity factors such as socio-economic infrastructure, economic policies, spillover effects of regional development poles, although there have been improvements but still lacking in synchronization and compete among localities; (iii) enterprise-level capacity factors such as cluster development and lack of enterprise expertise. Based on the results of the analysis, this article also suggests some policy implications to improve the competitiveness of the South Central Coast in the future.