Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 150 | THÁNG 9/2018

Tác động của vòng đời công ty đến chính sách cổ tức - trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam

Bùi Kim Phương

Tóm tắt:

Nghiên cứu này kiểm định tác động của vòng đời công ty đến chính sách cổ tức (CSCT) của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2016. Sử dụng mô hình hồi quy Tobit cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy tác động cùng chiều của vòng đời công ty đến CSCT. Kết quả này vẫn ổn định sau khi thực hiện kiểm soát các yếu tố khác có thể tác động đến CSCT của công ty bao gồm khả năng sinh lợi, cơ hội đầu tư, quy mô công ty, tính thanh khoản của cổ phiếu và mức độ nắm giữ tiền.


The Effect of Firm Life Cycle to Dividend Policy of Listed Firms in Vietnam

Abstract:

This study examines whether the firm life-cycle affects dividend policies of non-financial firms listed on the Vietnamese stock market between 2008 and 2016. Using the Tobit regression model for panel data, this study shows positive effect of the firm life-cycle on the firm’s dividend policy. This result persists even after the author controlled other factors that are deemed to affect firm’s dividend policy. These factors include profitability, investment opportunities, firm size, stock liquidity and cash holdings.