Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 150 | THÁNG 9/2018

Nhận diện kiệt quệ tài chính dựa vào dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Vinh, Bùi Kim Dung, Vũ Thị Anh Thư

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu kiệt quệ tài chính (KQTC) của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thông qua tiếp cận dòng tiền. Mẫu nghiên cứu là 249 doanh nghiệp cho giai đoạn 2014–2017, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, dòng tiền chung có ý nghĩa giải thích ngược chiều cho KQTC của các doanh nghiệp, trong đó dòng tiền hoạt động kinh doanh có ý nghĩa giải thích ngược chiều, còn dòng tiền hoạt động đầu tư và dòng tiền hoạt động tài trợ lại có ý nghĩa giải thích cùng chiều.


Cash Flows in Predicting Financial Distress of Firms Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange

Abstract:

This paper studies cash flows as the evidence for financial distress of the non-financial firms listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange. Research data is collected from audited financial statements of 249 non-financial firms in the period of 2014-2017. Regression analysis with GLS shows that cash flows have significantly negative effect on firms’ financial distress. Specifically, operating cash flow has significantly negative effect on firms’ financial distress, while investing and financing cash flows have significantly positive effect on firms’ financial distress.