Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 110 | THÁNG 5/2015

Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Bảo Trân, Lê Quang Minh, Võ Đình Vinh

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của thâm hụt tài chính đến quyết định phát hành nợ mới của công ty thuộc nhóm VN30 trên sàn chứng khoán TP.HCM, giai đoạn 2008-2012. Ngoài ra, các nhân tố cấu thành nên thâm hụt tài chính là cổ tức, thay đổi vốn lưu động, đầu tư ròng và lợi nhuận sau thuế cũng được xem xét trong mối quan hệ đến quyết định phát hành nợ của công ty. Sử dụng phương pháp phân tích tác động cố định (FEM) và phương pháp phân tích tác động ngẫu nhiên (REM) cho dữ liệu bảng, nghiên cứu tìm thấy thay đổi lợi nhuận sau thuế ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định vay nợ, sau đó là thay đổi vốn lưu động và thay đổi vốn đầu tư ròng. Kết quả này cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng (LTTTPH) trong việc giải thích quyết định vay nợ của các công ty trên sàn chứng khoán TP.HCM.