Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 110 | THÁNG 5/2015

Một số yếu tố tác động đến độ nhạy dòng tiền đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngô Vi Trọng, Bùi Văn Thái

Tóm tắt:

Kiểm toán nội bộ (KTNB) ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng được quản trị, điều hành một cách an toàn, lành mạnh (Millichip, 2010). Tại Việt Nam hiện nay, tổ chức và hoạt động KTNB trong các ngân hàng đã được thể chế hóa và là hoạt động bắt buộc đối với các ngân hàng (Thông tư 44/2011/TT-NHNN). Sau hơn hai năm triển khai theo quy định mới, KTNB trong các ngân hàng đang hướng tới việc nâng cao hiệu quả, nhằm đảm bảo đáp ứng tốt hơn vai trò của KTNB đối với hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nội dung trên các báo cáo thường niên năm 2013 và báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của các ngân hàng; nhằm khám phá những hạn chế hay “rào cản” đối với hiệu quả của hoạt động KTNB trong các ngân hàng thương mại hiện nay. Nghiên cứu cũng giới thiệu phương pháp kiểm toán dựa trên nền tảng hệ thống thông tin, có tên gọi là kiểm toán liên tục (continuous auditing), như là một trong những giải pháp để khắc phục các hạn chế trong KTNB của các ngân hàng.