Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 110 | THÁNG 5/2015

Phân tích các chỉ số lành mạnh tài chính của Việt Nam

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân, Hoàng Trung Nghĩa

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại Việt Nam trong giai đoạn 1991-2012. Bằng việc sử dụng lý thuyết kinh tế về hàm sản xuất và phương pháp hạch toán tăng trưởng để xây dựng mô hình kinh tế lượng nhằm xác định mức đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ trong TTKT tại Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy trong giai đoạn 1991-2000 tốc độ tăng trưởng bình quân của TFP chỉ đạt mức 0,17%; trong khi đó giai đoạn 2001-2005 đã giảm 0,16% và tiếp tục giảm 0,46% trong giai đoạn 2006-2012. Như vậy mức đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ đối với TTKT tại Việt Nam là khá thấp, trong khi đó yếu tố về vốn và lao động trở thành động lực tăng trưởng chính trong thời kỳ này. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu cũng đề xuất một số chính sách quan trọng nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ đối với TTKT của Việt Nam.