Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 110 | THÁNG 5/2015

Quy mô chính phủ, nền dân chủ và tham nhũng ở các quốc gia ASEAN+6

Đặng Văn Cường

Tóm tắt:

Bài báo xem xét quan hệ giữa hiệu quả hoạt động (HQHĐ) và tỷ suất sinh lợi (TSSL) cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Trước hết, nghiên cứu sử dụng phương pháp đo lường hiệu quả (DEA) để ước tính HQHĐ của các ngân hàng theo ba trường hợp: hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) và hiệu quả quy mô (SE). Tiếp theo, bài báo xem xét mối quan hệ giữa HQHĐ và TSSL của cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả chỉ ra rằng trong ba chỉ số hiệu quả thì chỉ có hiệu quả quy mô (SE) có tác động có ý nghĩa thống kê đến TSSL cổ phiếu ngân hàng. Một số yếu tố thuộc tính ngân hàng cũng không có tác động có ý nghĩa thống kê đến TSSL cổ phiếu. Điều này có hàm ý là trong giai đoạn nghiên cứu, các nhà đầu tư cổ phiếu ngân hàng có vẻ như không xem xét hiệu quả và các thuộc tính của ngân hàng trong việc quyết định đầu tư cổ phiếu.