Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 149 | THÁNG 8/2018

Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á – tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov

Lê Thị Hồng Minh, Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Bích Ngọc

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các cú sốc dầu (bao gồm cú sốc cung, cú sốc cầu và cú sốc giá dầu) đến tỷ giá hối đoái (TGHĐ) thực của 10 quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2005–2017. Kết quả nghiên cứu theo mô hình tuyến tính cho thấy, chỉ có 05/10 quốc gia tìm thấy tác động của cú sốc giá dầu lên tỷ giá, nhưng không tìm thấy bằng chứng về các cú sốc cung và sốc tổng cầu lên tỷ giá ở tất cả các quốc gia này. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu khi dùng mô hình chuyển đổi trạng thái Markov cho thấy, cú sốc cung có tác động cùng chiều ở những quốc gia xuất khẩu dầu (Indonesia và Việt Nam) và ngược chiều ở các quốc gia nhập khẩu dầu (Singapore, Thái Lan, Campuchia), trong khi các cú sốc tổng cầu chỉ ảnh hưởng lên Indonesia, Brunei và Lào. Cú sốc giá dầu có tác động mạnh mẽ và bền bỉ lên TGHĐ ở các quốc gia xuất khẩu dầu (ngoại trừ Việt Nam). Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, kết quả nghiên cứu đã phát hiện được sự đổi chiều trạng thái ở Singapore và Philippines.


The Impact of Oil Shocks on Exchange Rate in Southeast Asian Countries - A Markov-Switching Approach

Abstract:

The study aims to investigate the impact of oil shocks (including supply shock, aggregate demand shock and oil price shock) on real exchange rates in ten Southeast Asian countries from 2005 to 2017. The results of the linear model show that only five out of the ten countries have found the impact of oil price shock on real exchange rate, but there is no evidence in supporting that supply shock and aggregate demand shock affected exchange rate in all these countries. However, the results of the Markov-switching model indicate that supply shock had the same effect in oil-exporting countrie (Indonesia and Vietnam) , but opposite impacts on importing countries oil (Singapore, Thailand and Cambodia). Meanwhile, aggregate demand shock only affected Indonesia, Brunei and Laos. Oil price shock had a strong and persistent impact on exchange rates of oil-exporting countries (except Vietnam). Importing countries (Singapore and the Philippines) have found evidences support the presence of regime switching.