Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 149 | THÁNG 8/2018

Tính quá tự tin của giám đốc điều hành và quyết định tài trợ – trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam

Trương Đình Bảo Long

Tóm tắt:

Bài viết này sử dụng phương pháp đo lường tính quá tự tin của Malmendier, Tate & Yan (2011) về mối quan hệ giữa tâm lý nhà quản lý và những quyết định tài chính, qua đó giải thích cho các quyết định sử dụng nợ của nhà quản trị quá tự tin. Với mục tiêu xác định hành vi sử dụng nợ phi chuẩn tắc của giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO - Chief Executive Officer), trên cơ sở mẫu nghiên cứu của 31 doanh nghiệp giai đoạn 2007–2016, nghiên cứu đi đến hai kết luận quan trọng: (i) khi thâm hụt tài chính xảy ra trong doanh nghiệp thì nguồn tài trợ mà CEO quá tự tin nghĩ tới là nợ và điều này sẽ tạo ra nhiều rủi ro vỡ nợ hơn; (ii) trong điều kiện thị trường tốt lên, CEO quá tự tin giảm mức vay nợ. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường xấu đi, CEO quá tự tin lại tăng vay nợ.


CEO Overconfidence Affects Financing Decision - Case Study of Companies in Vietnam

Abstract:

This paper uses the methodology for measuring CEO overconfidence by Malmendier et al. (2011) to explain how overconfident CEOs make financing decisions in terms of the relationship between managerial psychology and financial decisions. To identify CEO’s non-normative behaviors in using debt, this research deploys data of 31 non-financial Vietnamese firms over the period 2007–2016 and reaches two key conclusions. Firstly, within firms facing financial deficit, overconfident CEOs consider debt as a fund, which will lead to higher default risks. Secondly, when macroeconomic condition gets better (worse), overconfident CEOs reduce (increase) financial leverage.