Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 149 | THÁNG 8/2018

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực đất nông nghiệp đến an ninh lương thực của quốc gia tiếp nhận

Nguyễn Thị Liên Hoa, La Hữu Sơn

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào đất nông nghiệp đối với an ninh lương thực của các quốc gia tiếp nhận trong giai đoạn 2003–2014. Bằng việc sử dụng dữ liệu của 67 quốc gia đang phát triển với phương pháp ước lượng CMP (Conditional mixed-process), kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại tác động của FDI vào đất nông nghiệp đến an ninh lương thực của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Tác động này khác nhau tùy theo đặc điểm của quốc gia đầu tư: dòng vốn FDI vào đất nông nghiệp của các nhà đầu tư từ các quốc gia phát triển có ảnh hưởng tích cực đến an ninh lương thực, trong khi các dòng vốn FDI vào đất của các nhà đầu tư từ các quốc gia đang phát triển đã ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh lương thực thông qua việc giảm đất canh tác và còn kèm theo tác động tiêu cực của hiệu ứng “tràn".


The Impact of Foreign Direct Investment in Agricultural Land on Food Security in Host Countries

Abstract:

This research focuses on the impact of FDI in agricultural land on food security in host countries during the period from 2003 to 2014. By using the data of 67 developing countries with the Conditional Mixed-Process (CMP) estimator, the results show that there is an impact of FDI in agricultural land on food security in the receiving countries. This effect varies depending on the characteristics of the investor countries: FDI in agricultural land from developed countries had a positive impact on food security, while FDI in agricultural land from developing countries had a negative impact on food security through farmland reduction and negative spillover effects.