Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 149 | THÁNG 8/2018

Tác động của minh bạch đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài – tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian

Bùi Hoàng Ngọc

Tóm tắt:

Minh bạch trong hoạt động quản lý tạo nên sức mạnh trong các chỉ đạo điều hành của chính phủ. Minh bạch là giải pháp quan trọng để khắc phục quan liêu tham nhũng, là điều kiện không thể thiếu để chính phủ tiếp thu trí tuệ của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt là quản lý kinh tế, trong đó có thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu này ứng dụng phương pháp hồi quy không gian nhằm kiểm định tác động của tính minh bạch (TMB) đến khả năng thu hút FDI của 11 nước Đông Nam Á giai đoạn 2005–2015. Bài viết tìm thấy bằng chứng thống kê để kết luận TMB giúp tăng FDI tại các quốc gia này.


The Effect of Transparency on the Attraction of Foreign Direct Investment: An Approach of Spatial Regression

Abstract:

Transparency in the government’s activities will strengthen its directions. Transparency is an important solution to corruption problems, and it is an indispensable condition for the government to absorb knowledge from the public, businesses and organizations, to manage the economy and attract foreign direct investment (FDI). This study applies the spatial regression method with dynamic panel data to test the impact of transparency on attracting FDI of 11 Asian countries from 2005-2015. The results show a strong statistical evidence to support the conclusion that transparency helps increase FDI in these countries.