Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 149 | THÁNG 8/2018

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng đổi mới trong cung cấp dịch vụ logistics và phát triển thị trường của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam

Dương Hữu Tuyến

Tóm tắt:

Khả năng đổi mới của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (CCDV) logistics (LSPs) đã được các nghiên cứu trước đề cập ở nhiều góc độ khác nhau. Theo cách tiếp cận của lý thuyết về nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, khả năng đổi mới của LSPs đóng vai trò quan trọng và cần thiết, giúp doanh nghiệp tích hợp các nguồn lực, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đổi mới dịch vụ là một lĩnh vực đa ngành với phạm vi tiếp cận rộng lớn từ kinh tế, marketing, khoa học tổ chức, quan điểm quản lý,… Trong phạm vi lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, nhiều nghiên cứu đã phân tích, đánh giá và chỉ ra những cơ hội và thách thức trong khả năng đổi mới của các LSPs với tư cách là chủ thể của chuỗi cung ứng tích hợp. Nội dung của nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ của khả năng đổi mới trong CCDV với việc phát triển thị trường của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. Trong khuôn khổ phương pháp nghiên cứu định lượng, các câu hỏi được gửi đến các doanh nghiệp CCDV logistics trong Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) kèm theo thư giới thiệu của Viện Quản trị logistics và chuỗi cung ứng Edins. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng đổi mới công nghệ có tác động lớn nhất đến phát triển thị trường của doanh nghiệp LSPs.


Research on the Relationship between the Innovation Capability in Logistics Service Providers and Market Development of Logistics Enterprises in Vietnam

Abstract:

Innovation capability of logistics service providers (LSPs) has been mentioned in previous studies from various aspects. According to the resource-based theory of competitive advantage, LSPs’ innovation capability plays an important role in assisting enterprises to integrate resources and increase competitive advantage. Many studies have shown that service innovation is a multi-displinary field with broad approaches from economics, marketing, organizational science, management perspectives, etc. Within logistics and supply chain areas, many studies have analyzed, evaluated and pointed out opportunities and challenges in the innovation capability of LSPs as a subject of integrated supply-chains. This research focuses on the relationship between service providers’ innovation capability of and market development of logistics enterprises in Vietnam. Based on quantitative research methods, some questions were addressed to logistics service providers in Vietnam Logistics Academy with a recommendation letter from EDINS Institute of Logistics and Supply Chain Management. The results indicate that technological innovation capability had the greatest effect on market development of LSPs.