Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 141 | THÁNG 12/2017

Ảnh hưởng của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Võ Đức Thọ

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm khám phá tác động của đa dạng hóa (ĐDH) đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Sử dụng dữ liệu của 25 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2001-2015 được thu thập từ Bankscope, tác giả phát triển khái niệm đa dạng theo cách tiếp cận mới và so sánh kết quả với các nghiên cứu trước đây. ĐDH được xem xét trong nghiên cứu này có bốn loại hình: (i) ĐDH tiền gửi; (ii) ĐDH tín dụng; (iii) ĐDH tài sản; (iv) ĐDH thu nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ĐDH tiền gửi, ĐDH tín dụng và ĐDH tài sản có tác động tích cực đến HQHĐ của các NHTM. Ngược lại, ĐDH thu nhập có ảnh hưởng tiêu cực đến HQHĐ. Các phát hiện này là luận cứ khoa học cho các nhà quản trị ngân hàng cũng như nhà quản lý nhà nước tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi khác trong hoạch định các chính sách liên quan.


The Effect of Diversification on Performance of Commercial Banks in Vietnam

Abstract:

This paper investigates the effects of diversification on performance of Vietnamese commercial banks. Using data on 25 Vietnamese commercial banks from Bankscope source during the 2001-2015 period, we construct a new measure, economics of diversification, and compare the results to those of the more conventional focus indices. Diversification is captured in four dimensions: (i) deposits; (ii) loans; (iii) assets, (iv) incomes. We find that three dimensions of diversification, such as deposits, loans, assets are associated with increased profits. On the other hand, diversification of incomes index reduces profits. The results of research may provide important implications for bank managers and regulators in Vietnam as well as in other emerging economies.