Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 141 | THÁNG 12/2017

Viện trợ nước ngoài và ổn định tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á

Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt:

Mục đích bài viết này là phân tích tác động của viện trợ nước ngoài (VTNN) đến sự ổn định tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại các quốc gia nhỏ và mở của khu vực Đông Nam Á. Thông qua kỹ thuật ước lượng bằng hàm học HP và sử dụng phương trình hồi quy để đo lường biến động trong GDP, kết quả cho thấy, VTNN không có vai trò như tấm đệm với các cú sốc trong GDP, ngược lại VTNN làm tăng sự bất ổn vĩ mô tại các quốc gia Đông Nam Á, điều này có thể do tình trạng tham nhũng tăng khi viện trợ tăng lên. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng, biến động vĩ mô của các quốc gia nhận viện trợ nhiều hơn khi tỷ lệ viện trợ trên GDP của quốc gia đó cao.


Foreign Aid and the Stability of Economic Growth - An Empirical Study in some Southeast Asian Countries

Abstract:

The objective of this study was to examine the impact of foreign aid on the stability of economic growth in small open developing countries in Southeast Asian region. Through HP filter and regression techniques for estimating the GDP volatility, we do not find that foreign aid acts as a buffer for GDP thereby reducing volatility in economic growth, this fact may due to the dependency of host countries in foreign aid and the worsen corruption in these countries. We also find that the economic volatility in host countries is higher when they receive the higher ratio of foreign aid to GDP.