Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 141 | THÁNG 12/2017

Bàn về khung lý thuyết kiểm soát nội bộ theo coso 2016 và những lợi ích từ việc quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp Việt Nam

Phạm Quang Huy

Tóm tắt:

Khi Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bên cạnh những thuận lợi thì các doanh nghiệp của Việt Nam phải đối diện với những thách thức do quá trình hội nhập quốc tế mang lại. Việc nghiên cứu các mô hình quản trị hiện đại sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp có thể vượt qua những khó khăn và chuyển đổi chúng thành động lực cho sự phát triển bền vững theo chiến lược đã đề ra. Một trong những vấn đề hệ trọng mà các doanh nghiệp Việt Nam phải quan tâm là quản trị rủi ro (QTRR). Vấn đề về rủi ro lại gắn chặt với quá trình kiểm soát nội bộ (KSNB) trong doanh nghiệp. Năm 2016, tổ chức COSO đã ban hành những nội dung mới về vai trò quản trị kết hợp KSNB với tối thiểu hóa rủi ro. Mục đích của bài viết là giới thiệu 10 nguyên tắc về QTRR vừa được ban hành thông qua việc rà soát từ quá khứ đến hiện tại, từ đó rút ra năm lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi vận dụng phiên bản mới này.


Discussion about Theory of Internal Control as COSO 2016 and Benefits on Risk Management at Vietnamese Enterprises

Abstract:

When Vietnam joined the ASEAN Economic Community as well as official signing to the Trans-Pacific Partnership, besides the advantages achieved, all businesses have faced many challenges that posed by the international integration process carried to. Therefore, the study of theory and modern managerial ideas would assist the enterprises to overcome difficulties and convert into the driving force for sustainable development as strategies set. One of the problems that the companies have to consider is risk management activities. The risky matters are also connected with the internal control progresses at the company. The COSO Organization has issued new content in 2016 about the improving management role with internal control that based on integration with minimizing the risk. Hence, the main purpose of this article is to introduce the 10 principles of risk management framework which issued recently through the past to the present, by this for extracting 5 benefits to businesses in Vietnam if use and conduct as this new theory.