Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 144 | THÁNG 3/2018

Ảnh hưởng của đa dạng hóa địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Từ Nhu

Tóm tắt:

Đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa (ĐDH) hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) là xu hướng tất yếu trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu hiện nay. ĐDH hoạt động ngân hàng được thể hiện ở nhiều khía cạnh như ĐDH sản phẩm, ĐDH thu nhập, ĐDH chi phí, ĐDH địa lý,… mà kết quả của quá trình ĐDH sẽ thay đổi cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của ĐDH địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam thông qua sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng của 25 NHTM trong giai đoạn 2005–2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ ĐDH địa lý có mối tương quan ngược chiều với hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu gợi ý các chính sách cần thiết liên quan đến ĐDH địa lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngân hàng.


The Impact of Geographical Diversification on Commercial Banks’ Performance in Vietnam

Abstract:

Nowadays, the diversification strategy of commercial banks is an indispensable trend in the competitive process. Diversification of banking activities is reflected in many fields such as product diversification, revenue diversification, expense diversification or geographical diversification, etc and its results will change the structure of banks’ income. This paper investigates the impact of geographical diversification on business efficiency of commercial banks in Vietnam by using the regression method with the panel data set including 25 commercial banks in Vietnam covering the period from 2004 to 2015. The research provides empirical evidence that geographical diversification is not beneficial to the performance of commercial banks in Viet Nam. It then suggests the necessary policies to diversify geography to improve the efficiency of banking business.