Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 144 | THÁNG 3/2018

Mô hình tổ chức quản lý rủi ro vận hành theo ba lớp phòng vệ cho ngân hàng Việt Nam

Trần Hồng Hà, Lê Thị Anh Đào, Trần Vương Thịnh

Tóm tắt:

Bài viết nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của ba lớp phòng vệ được thể hiện trong các nguyên tắc quản lý rủi ro vận hành theo Basel, đồng thời đánh giá mô hình tổ chức quản lý rủi ro vận hành theo ba lớp phòng vệ của Vietinbank. Dựa trên các cơ sở này, tác giả đề xuất một mô hình chung về tổ chức quản lý rủi ro vận hành theo ba lớp phòng vệ cho các ngân hàng Việt Nam. Mô hình tạo nên tấm lưới ba lớp an toàn trong quản lý rủi ro vận hành, bảo vệ ngân hàng và hỗ trợ ngân hàng giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro vận hành xảy ra.


The Organizational Model of Operational Risk Management Basing on Three Lines of Defence for Vietnamese Banks

Abstract:

This article aims to cenalyze the role and responsibility of three lines of defence which are mentioned in the BCBS’s principles for operational risk management. Besides, it evaluates Vietinbank’s organizational model of operational risk management based on three lines of defence. From that, this article designs the general organizational model of operational risk management for Vietnamese banks. This model creates a safe three-layer net of operational risks management, hence it protects banks as well as mitigates the losses caused by banks’ operational risks.