Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 144 | THÁNG 3/2018

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Trương Thị Hồng, Vũ Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tóm tắt:

Hoạt động rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với hành lang pháp lý chưa hoàn thiện nên việc kiểm soát rửa tiền còn nhiều khó khăn. Mục tiêu của bài viết là phân tích thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) và đánh giá hiệu quả PCRT của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả PCRT của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong phạm vi bài nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.


Solutions to Enhance the Effectiveness of Anti-Money Laundering of Vietnam Banking System

Abstract:

Money laundering has become an increasing complicated and sophisticated issue in most countries around the world. Vietnam is one of the developing nations with incomplete legal framework so controlling money laundering becomes very challenging. The paper aims to review the current status of anti-money laundering activities as well as to assess the effectiveness of anti-money laundering activities in the Vietnamese banking system. Based on the findings, the paper suggests solutions and recommendations to improve the effectiveness of anti-money laundering activities in Vietnamese banking sector. Within this study, qualitative research method has been used by implementing in-depth interviews with experts from various commercial banks in Vietnam.