Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 159 | THÁNG 06/2019

Ảnh hưởng của mở rộng chi nhánh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại: bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Thị Tố Trinh

Tóm tắt:

Đánh giá hiệu quả hoạt động là một trong những yếu tố then chốt cho phép cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về sự phát triển bền vững của ngân hàng. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng được đánh giá qua nhiều khía cạnh. Nghiên cứu này xem xét yếu tố mở rộng chi nhánh (MRCN) tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam dựa trên dữ liệu được thu thập từ 16 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2000–2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) và phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA), kết hợp sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu gộp (Pooled OLS), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình tác động cố định (FEM). Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy, yếu tố MRCN có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, các NHTM Việt Nam đang sử dụng các nguồn lực tương đối hiệu quả.


Impacts of Branch Expansion on the Performance of Commercial Banks: Empirical Evidence from Vietnam

Abstract:

Evaluation of bank performance is one of the key factors that contributes to the overall picture of the bank’s sustainable development. There are many perspectives in evaluating bank performance. This study considers the impact of branch expansion on the performance of commercial banks in Vietnam. The data collected from 16 commercial banks in Vietnam during the period of 2000-2016. Analysis techniques including Stochastic Frontier Analysis (SFA), Data Envelopment Analysis (DEA) in combination with Pooled Ordinary Least Squares (Pooled OLS), Random Effect Model (REM), and Fixed Effect Model (FEM) are used in this study. The study found out that branch expansion has a positive effect on the performance of Vietnamese commercial banks during the period of 2000-2016. This study also revealed that banks in Vietnam have been utilizing their capital and resources rather effectively.