Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 159 | THÁNG 06/2019

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Lê Hoàng Vinh, Lương Việt Xuân

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay (TTCV) của các ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết tại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 13 ngân hàng trong giai đoạn 2008–2017. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các ngân hàng, dữ liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, TTCV có ảnh hưởng ngược chiều với quy mô huy động vốn, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng, tăng trưởng kinh tế và lãi suất. Trong khi đó, khả năng tăng trưởng và hiệu quả quản lý có ảnh hưởng cùng chiều đến TTCV. Quy mô NHTM, vốn chủ sở hữu và thu nhập lãi cận biên không ý nghĩa thống kê để giải thích cho TTCV.


Factors Affecting Loan Growth of Listed Commercial Banks in Vietnam

Abstract:

This paper studies factors affecting loan growth of listed commercial banks in Viet Nam. Research data is collected from audited financial statements of 13 commercial banks, and time series statistical data from the World Bank and General Statistics Office of Vietnam in the period of 2008–2017. Regression analysis with GLS shows a negative relationship between loan growth, and deposit size, loan to deposit ratio, economic growth and interest rate; but management efficiency and bank growth have a positive significant effect on loan growth, and bank size, equity while net interest margin has no significant effect on loan growth.