Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 159 | THÁNG 06/2019

Đặc điểm của hội đồng quản trị và thành quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Phương Anh, Phạm Thị Thanh Tâm

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa đặc điểm của hội đồng quản trị (HĐQT) với hiệu quả hoạt động của 31 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2007–2016. Bằng việc sử dụng mô hình S-GMM (system general method of moments), kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô HĐQT, số lượng cuộc họp và tỷ lệ thành viên có tham gia vào các tổ chức chính trị có tác động tích cực đến tính hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng, trong khi tỷ lệ thành viên độc lập và thành viên nữ lại có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Những phát hiện trên cho thấy, HĐQT đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế quản trị tại các NHTM ở Việt Nam trong bối cảnh công cuộc cải cách lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ.


Board of Management’s Characteristics and the Performance of Commercial Banks In Vietnam

Abstract:

Using S-GMM, the objective of this research is to examine the relationship between board characteristics and performance of 31 commercial banks in Vietnam during the period from 2007 to 2015. The results show that board size, the number of board meetings and the proportion of politically-connected directors in the board have significantly positive impacts on bank performance, while the proportion of independent directors and female members have a negative impact on bank performance. The findings also show that the board of directors plays an important role in the governance of commercial banks in Vietnam during the reform of the banking sector.