Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 159 | THÁNG 06/2019

Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh: bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Phạm Hoàng Tú Linh

Tóm tắt:

Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh là một mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011–2020 đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 252/2012/QĐ-TTg. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới một trong các là giải pháp tối ưu cho quá trình phát triển TTCK phái sinh ở Việt Nam. Trong phạm vi bài nghiên cứu này, tác giả tập trung phân tích một số nội dung cơ bản: (i) khái quát về TTCK phái sinh; (ii) kinh nghiệm phát triển TTCK phái sinh từ một số quốc gia trên thế giới; (iii) đề xuất một số giải pháp trong phát triển TTCK phái sinh ở Việt Nam hiện nay.


Developing the Derivative Market: Lesson Learned from Countries Around the World

Abstract:

Nowadays, the establishment of stock market derivatives has been an important goal in the strategy of developing Vietnam Stock Market during the period time from 2011 – 2020 which was approved by Prime Minister in the decision of 252/2012/QĐ-TTg. Lessons learned from countries around the world’s is one of the most viable solutions for Vietnam to develop its stock derivative market. This study focus on the following issues: (i) an overview of the stock derivative market; (ii) lessons learned from countries around the world; and (iii) solutions to developing the stock derivative market in Vietnam.