Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 159 | THÁNG 06/2019

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp cung cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Đức Lộng, Hoàng Thị Bích Phương

Tóm tắt:

Dịch vụ kế toán (DVKT) đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp, tư vấn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về luật pháp, chế độ kế toán của nhà nước, cũng như thiết lập hệ thống thông tin kinh tế tài chính, ghi sổ kế toán, tính thuế, kê khai thuế, lập và trình bày báo cáo tài chính. DVKT đã trở thành sự lựa chọn tối ưu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhờ sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí, đảm bảo thông tin chính xác, đáng tin cậy, kịp thời và nhanh chóng mà DVKT mang lại. Trong thực tế hiện nay, sự hài lòng (SHL) của khách hàng đối với chất lượng DVKT đã sụt giảm đáng kể tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung. Vậy các nhân tố nào tác động đến SHL của khách hàng đối với chất lượng DVKT? Trả lời câu hỏi này giúp cho chúng ta đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng DVKT của các doanh nghiệp cung cấp DVKT tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bảy nhân tố bao gồm sự tin cậy, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, sự cảm thông, phương tiện hữu hình, hình ảnh doanh nghiệp và giá dịch vụ có tác động đến SHL của khách hàng đối với chất lượng DVKT của các doanh nghiệp cung cấp DVKT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Determinants of Customer Satisfaction Towards the Quality of Accounting Services of Professional Accounting Firms in Ho Chi Minh City

Abstract:

Accounting services play important roles in providing assistance and advice to investors, businesses in law and state accounting regulations as well as establishing a financial, and economic information system, recording accounting books, calculating tax returns and presenting financial statements. Accounting services have become an optimum choice of entrepreneurs, especially for small and medium firms because of the convenience, cost savings, reliable timely sources of information. However, customer satisfaction with the quality of accounting services in Ho Chi Minh City and Vietnam has significantly declined. This situation has raised a critical question of what factors affect customer satisfaction with the service quality of professional accounting firms in Ho Chi Minh City? To answer this question, some useful solutions are proposed for managing, increasing efficiency and competitiveness of professional services accounting firms in Ho Chi Minh City. The results of this study indicate that there are 7 factors affecting accounting service quality including reliability, responsiveness, competence, empathy, tangibility, corporate image, and price of services.