Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Ảnh hưởng của quy mô hoạt động đến hiệu quả kinh doanh: bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lý Hoàng Ánh, Lương Thị Thu Thủy

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích tác động của quy mô hoạt động đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của 24 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2000-2015, nguồn dữ liệu được thu thập từ Bankscope với kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng S-GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô hoạt động có tác động tích cực đến HQKD của các NHTM tại Việt Nam. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, lạm phát và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ có mối quan hệ nghịch chiều với HQKD. Ngược lại, các biến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng vốn huy động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, thời gian hoạt động của ngân hàng, tỷ lệ sở hữu nhà nước và tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động thuận chiều với HQKD của các NHTM tại Việt Nam.


The impact of size on firm performance: an empirical research from Vietnamese commercial banks

Abstract:

The paper examines the impact of the size on the bank performance of 24 commercial banks in Vietnam from 2000-2015, data are collected from Bankscope, using S-GMM for panel data. The results show that the size positively impacts on the performance of commercial banks in Viet Nam. In addition, variables such as inflation and ratio of non-performing loan to gross loans have negative relationships with banking performance. In contrast, the ratio of customer loans to customer deposits, the ratio of equity to total assets, the banks’ age, state ownership ratio, and economic growth positively impact on banking performance.