Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Sự thành công của dự án core banking: một nghiên cứu ở Việt Nam

Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Thùy Vân, Phạm Phú Tùng, Nguyễn Văn Thi, Cao Hào Thi

Tóm tắt:

Sự thành công của dự án hệ thống thông tin (HTTT) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tập trung vào sự nối kết từ chương trình dự án và ứng dụng của HTTT. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về sự thành công của dự án HTTT, đặc biệt là các nghiên cứu nước ngoài nhưng ít có nghiên cứu về dự án core banking. Nghiên cứu này kiểm định mô hình cho sự thành công của dự án core banking ở Việt Nam bằng việc phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính trên 180 mẫu dữ liệu của các dự án core banking bằng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố năng lực giám đốc dự án, năng lực đội dự án, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), sự hài lòng của người sử dụng và sử dụng hệ thống có quan hệ cấu trúc với thành quả dự án. Mô hình nghiên cứu giải thích được khoảng 45% sự thành công của dự án core banking.


The success of core banking projects: a study in Vietnam

Abstract:

The success of information systems project depends on many factors in which the main factors include the connection from the projects and the application of information systems. There are many studies on the success of information systems project especially in foreign countries, but not many works on core banking projects. This study proposes and validates a structural model for the success of core banking projects in Vietnam. The structural equation modelling is analyzed in a total sampling of 180 respondents of core banking projects by SPSS and AMOS software. Research results demonstrate the project manager capabilities, project team capabilities, IT infrastructures, customer satisfaction, and system used that are structurally related to the project performance. The research model explains roughly 45% of the success of core banking projects.