Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phạm Đình Long, Nguyễn Thanh Huyền

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Số liệu bao gồm chuỗi chỉ số VN-Index và chuỗi chỉ số HNX-Index với tần suất ngày, được thu thập trong khoảng thời gian từ khi sàn chứng khoán bắt đầu hoạt động (từ ngày 29/7/2000 đến ngày 22/8/2016 đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), từ ngày 23/5/2006 đến ngày 22/8/2016 đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)). Nghiên cứu sử dụng lý thuyết Thị trường hiệu quả và lý thuyết Bước đi ngẫu nhiên làm nền tảng, cùng với phương pháp nghiên cứu phi tham số (kiểm định tính chuẩn, kiểm định tính dừng, kiểm định bằng đoạn mạch) và tham số (kiểm định tự tương quan). Kết quả cho thấy, sự thay đổi về giá của chỉ sốTTCK là không ngẫu nhiên. Điều này chỉ ra rằng, TTCK Việt Nam không hiệu quả ở mức độ yếu.


The efficient market hypothesis applied for Vietnamese stock markets

Abstract:

This paper examines the Efficient Market Hypothesis (EMH) in Ho Chi Minh Stock market and Ha Noi Stock market. Data for analysis is collected from the first trading session, HOSE (July 28th 2000), HNX (May 23th 2006) to present (Aug 22th 2016) on the daily basis. The analysis is conducted basing on the efficient market hypothesis (EMH) and the random walk hypothesis. Using Jarque-Bera test, Augmented Dickey Fuller (ADF), run test and autocorrelation test, empirical results have strongly rejected the random walk hypothesis for VN-Index and HNX-Index. It also shows the fact that the weak-form efficient hypothesis does not hold for the Viet Nam Stock Markets.