Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty dịch vụ du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Tóm tắt:

Mục tiêu bài nghiên cứu nhằm kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch (DVDL) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Thông qua phương pháp GMM để khắc phục các vấn đề của mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), đồng thời sử dụng phương pháp FGLS để kiểm tra tính vững của kết quả thu được, kết quả cho thấy, các nhân tố quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng và khả năng thanh khoản đều có ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp DVDL niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Factors impacting on capital structure of tourism companies listed in the Vietnamese stock exchange

Abstract:

The article tests the factors affectting capital structure of listed tourism companies from 2009-2015. Using GMM method to fix the problems of fixed effect model and random effect model, and using FGLS method to check the validity of the result, the article shows that the factors such as size, profitability, growth, liquidation have effects on the capital structure of listed tourism companies of Vietnam.