Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Nghiên cứu thực nghiệm tác động của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nguyễn Minh Hải, Bùi Thị Thiện Mỹ

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm chứng mối liên hệ giữa cơ cấu xuất khẩu hàng hóa và tăng trưởng kinh tế (TTKT). Đồng thời, xem xét TTKT hướng về xuất khẩu có thực sự là sự lựa chọn đúng đắn của nền kinh tế Việt Nam hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2016 có ảnh hưởng tích cực tới khả năng duy trì TTKT trong dài hạn. Điều này đã ủng hộ nhận định rằng, định hướng TTKT hướng về xuất khẩu của Việt Nam trong những năm qua là lựa chọn phù hợp. Trên cơ sở phân tích, bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm phát huy những tác động tích cực của xuất khẩu hướng tới TTKT bền vững.


Analysing the effects of the export structure on economic growth in Vietnam

Abstract:

This study aims to verify the relation between export structure and economic growth. At the same time, considering whether export-led economic growth is really the right choice of the Vietnamese economy. The results show that exporting activities of Vietnam in the period 2000-2016 have a positive impact on the ability to maintain economic growth in the long run. This has supported Vietnam's export-oriented economic growth in the past time as an appropriate option. Based on the analysis results, the paper proposes some suggestions to promote the positive effects of exports towards sustainable economic growth.