Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 137 | THÁNG 08/2017

Long An phát triển khu, cụm công nghiệp xanh theo hướng tăng trưởng xanh

Phạm Đức Chính, Huỳnh Thanh Tú, Đỗ Đức Khả

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm kiểm định các yếu tố do các khu & cụm công nghiệp (KCCN) tạo ra tác động đến tăng trưởng xanh (TTX). Thực hiện phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM với nguồn dữ liệu được thu thập từ các đối tượng tại các KCCN ở tỉnh Long An, nghiên cứu đi đến kết luận, có sáu yếu tố của KCCN tác động đến TTX của tỉnh Long An theo trọng số ảnh hưởng từ cao xuống thấp, lần lượt là: kinh tế, việc làm, môi trường, xã hội, cơ chế - chính sách, sự phối hợp giữa các bên hữu quan. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cho các nhà quản lý tại địa phương nhằm định hướng các KCCN phát triển theo xu hướng TTX và bền vững.


Development solutions for green industrial parks of Long An province

Abstract:

The study identified key factors of industrial parks that affect to the green growth in Long An province. The model is constructed and tested its suitability with the data collected from the industrial parks through the CFA in SEM model. This study confirmed the existence of the six factors of the industrial parks that impact to green growth in Long An province with the SWR from high to low such as: economic, employment, environment, social and mechanisms of policies and stakeholder coordination factor. The article also proposes some solutions for local managers to make appropriate policies to guide the industrial parks towards green growth and sustainable development.