Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 147 | THÁNG 6/2018

Ảnh hưởng của quy mô, khả năng sinh lời và cấu trúc sở hữu đến mức độ công bố thông tin tự nguyện tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Kim Long, Liêu Cập Phủ

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của quy mô, khả năng sinh lời (KNSL) và cấu trúc sở hữu đến mức độ công bố thông tin (CBTT) tự nguyện của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2009–2016. Bốn giả thuyết đã được xây dựng và kiểm chứng bằng việc sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, trong đó mô hình dữ liệu bảng động (D-GMM) là phương pháp ước lượng tốt nhất. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, KNSL, cấu trúc sở hữu, chất lượng công ty kiểm toán và tuổi thọ ngân hàng có tác động đến mức độ CBTT tự nguyện của các NHTM.


The Effects of Size, Profitability and Ownership Structure on the Voluntaty Information Disclosure of Vietnamese Commercial Banks

Abstract:

This research aims to determine the relationship between size, profitability and ownership structure to the voluntary disclosure of Vietnamese commercial banks from 2009 to 2016. Four hypotheses were established and tested using Panel data models, in which the dynamic panel data model is the best estimation method. The results indicate that profitability, ownership structure, quality of auditing companies and banks’ age have an impact on the extent of disclosure of commercial banks.