Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 147 | THÁNG 6/2018

Cấu trúc thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Nguyễn Thế Bính, Nguyễn Thị Mai Huyên

Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá cấu trúc thị trường (CTTT) trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Mức độ tập trung được đo lường dựa vào tỷ trọng và cấu trúc được phát triển bởi Dickson (1981), Marfels (1971). Kết quả nghiên cứu cho thấy, CTTT trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008–2016 ở mức cao dựa theo các chỉ số đo lường mức độ tập trung CR3, CR5 và HHI. Các chỉ số này được tính toán trên ba phương diện của hoạt động ngân hàng là tổng tài sản, huy động vốn và cho vay. Bằng chứng thực nghiệm này góp phần làm rõ quan ngại rằng, sự tập trung quy mô trong quá trình tái cấu trúc sẽ gia tăng mức độ độc quyền, qua đó ảnh hưởng xấu đến môi trường cạnh tranh.


Banking Market Structure in Vietnam

Abstract:

The main purpose of this paper is to examine the changes in market structure of Vietnam banking sector. The market concentration is measured rely on proportion and structure developed by (Dickson, 1981; Marfels, 1971). The empirical results show that the market structure in banking sector of Vietnam between 2008 and 2016 is highly competitive, referring to the concentration ratios, CR3 and CR5 and HHI. Concentration indices are calculated for three components of banking activity: assets, deposits and credits. These empirical results also contribute to clarifying how the concentration of scale in restructuring process will increase the degree of monopoly, which adversely affects the competitive environment.