Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 147 | THÁNG 6/2018

Phương pháp ước lượng hiệu quả can thiệp trung hòa của ngân hàng trung ương

Nguyễn Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Thanh Hằng

Tóm tắt:

Dự trữ ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nếu tích lũy dự trữ nhiều mà không có hoạt động can thiệp trung hòa (CTTH) của ngân hàng trung ương (NHTW) sẽ dẫn đến lạm phát. Mức độ tác động của dự trữ ngoại hối tích lũy đến lạm phát tùy thuộc vào hiệu quả CTTH của NHTW. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động trung hòa của NHTW với những phương pháp ước lượng khác nhau. Bài viết này được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp lý thuyết kết hợp với phân tích các mô hình ước lượng đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước nhằm đề xuất phương pháp ước lượng phù hợp nhất để đánh giá hiệu quả CTTH của NHTW. Kết quả cho thấy, có ba phương pháp được sử dụng phổ biến là OLS (Ordinary Least Squares), mô hình VAR (Vector Autoregression) và 2SLS (Two Stage Least Squares). Trong đó, 2SLS là phương pháp phù hợp để ước lượng hiệu quả CTTH của NHTW.


An Efficient Estimation Method for Sterilization Intervention of Central Bank

Abstract:

A country’s foreign exchange reserve plays an important role in the security of its economy. However, a significant accumulation of foreign exchange reserves without central bank’s intervention will lead to inflation. The impact of accumulation of foreign exchange on inflation depends on the efficient sterilization of central bank. The different econometric methods have been chosen in the previous literature to estimate the sterilization effect. This study is based on theoretical synthesis and analysis of the estimation methods used in previous studies to propose the most appropriate estimation method for evaluating the efficient sterilization of central bank. The results show that there are three methods used commonly: OLS (Ordinary Least Squares), Vector Autoregression (VAR), and 2SLS (Two Stage Least Squares). And 2SLS is the most suitable method.